வேடிக்கை என்பது தனக்கு வரும்வரை மட்டுமே !!!
No comments:

Post a Comment