ஆசிரியர் தினத்தன்று நம்முடைய மாவட்ட மாறுதல் வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் 05.09.2013 அன்று இடைநிலை பதிவு மூப்பு ஆசிரியர் இயக்கத்தால்-SSTA வரலாற்றில் பதிவு செய்யப்பட்ட தீர்ப்பின் நகல் இதோ உங்களுக்காக ......

No comments:

Post a Comment