இது இன்றைக்கு வந்த அரசாணை !!!

*பொது வருங்கால வைப்பு நிதி வட்டிவிகிதத்தில் மாற்றம் 
* 2012-2013 be 8.8%(Eight point Eight) per annum with ef
fect from 1.4.2012 and for the financial year
*2013-2014 be 8.7% (Eight point Seven) per annum with effect from 1.4.2013.No comments:

Post a Comment